helene vans – ArtParis – avril 2018 – Paris – Grand Palais – invitation